Motinos maldoje

Neapsakomai geras jausmas apimdavo matant savo močiutę troboje, prie lango, pavakary ramiai lūpas krutinančią. Tada, prieš daugelį metų, buvau dar vaikas. Labai smalsavau, ką gi ji ten kalba. Kartą paklausiau: “Močiute, kaip tu meldiesi?” “Paprastai, vaikeli, prašau Dievulio, kad tave ir tavo tėvelius globotų, kad nesipyktume, kad mano anūkėliai būtų sveiki ir mandagūs”. “Taip paprastai paprašai, ir Dievulis mums padeda?” – klausiau. “Dievulis nemėgsta mandrai, kuo paprasčiau, tuo geriau. Matai, kad padeda. Visi, ačiū Dievui, sveiki, geri žmonės”.

Tikriausiai daugeliui iš mūsų kaip brangus vaikystės prisiminimas iškyla besimeldžiančių močiučių ar mamų vaizdas. Dabar jau pačios esame mamos, turime suaugusių vaikų ir anūkų. Gerumas apima išgirdus: “Mama, pasimelsk, laikysiu egzaminą”; “Mama, einu į darbo pokalbį, pasimelsk”. Kartais mes, motinos, neturime vaikams įdėti vieno kito euro, bet, ačiū Tau, Dieve, visada galime jiems pagelbėti savo malda.

Iškilus didesniems sunkumams, susirenka ir meldžiasi kelios mamos. Taip vienos iš mamų, Kristinos iniciatyva ir mūsų parapijoje susibūrė Motinos maldoje grupelė.

Pasaulyje tokių grupelių yra labai daug. Pirmąją jų, 1995 m., Anglijoje įkūrė dvi katalikės motinos – Veronica Williams ir jos svainė Sandra. Moterys paprasčiausiai troško nuoširdžiai melstis už savo vaikus, kad padėtų jiems susidoroti su iškylančiomis problemomis.

Dėl skirtingų laiko juostų Motinos maldoje grupelių malda yra nepaliaujama, ji trunka visą parą – ir tai teikia ramybę. Bendra ir vienijanti visas grupeles intencija:

Susivienijusios maldoje, mes gelbėjame savo vaikus.

Kaskart susirinkusios maldai, prašome Šventosios Dvasios vedimo, skaitome Šventąjį Raštą, šloviname Dievą giesmėmis ir meldžiamės už savo bei viso pasaulio vaikus, už krikšto, dvasinius ir iškeliavusius pas Viešpatį vaikus, už savo sutuoktinius ir viena už kitą, kaskart dėkodamos už motinystės dovaną.

Meldžiamės ir bendromis intencijomis. Daugybę kartų patyrėme, kad mūsų maldos buvo išklausytos. Už patirtas malones dėkojame Dievui, liudijame viena kitai ir aplinkiniams.

Tėvas Stanislovas sakė: Motinos malda pramuša dangų, tad melskitės už savo vaikus”.

Kassavaitiniai Motinos maldoje grupės susitikimai vyksta parapijos namuose.

Kviečiame motinas maldai už savo ir viso pasaulio vaikus.