Pasiruošimas išpažinčiai / Išpažinties eiga

Kad išpažintis būtų gera, reikia:

1. Nuodėmes prisiminti.

2. Dėl nuodėmių gailėtis.

3. Nuodėmes išpažinti.

4. Pasiryžti nebenusidėti.

5. Atitaisyti padarytą blogį.

Ruošiantis išpažinčiai, patartina pasinaudoti įvairiomis sąžinės peržvalgomis. Čia pateikiama sąžinės peržvalga pagal Dešimt Dievo Įsakymų.

PIRMASIS ĮSAKYMAS: AŠ ESU VIEŠPATS, TAVO DIEVAS. NETURĖK KITŲ DIEVŲ, TIK MANE VIENĄ

Maldos apleidimas; nedėkingumas Dievui; dvasinis tingumas; nepagarbus elgesys bažnyčioje (t. y., neatsiklaupti prieš Švenčiausiąjį Sakramentą įeinant į bažnyčią arba išeinant iš jos ir pan.); perdėtas potraukis prie daiktų; stabmeldystė (netikrų dievų garbinimas, teikiant garbę ne Dievui, bet Jo kūriniui); prietaringumas; būrimas (bendravimas su šėtonu, demonais, mirusiaisiais ar kitos apgaulingos praktikos, siekiant atskleisti tai, kas nežinoma, horoskopai, astrologija, būrimas iš delno, kortų ir pan.); amuletų nešiojimas; šventvagystė (Komunijos priėmimas esant nuodėmėje); materializmas (kai žmogus mano, kad jam reikia ir norisi tik materialių dalykų); ateizmas (Dievo atmetimas arba ignoravimas kasdieniniame gyvenime).

ANTRASIS ĮSAKYMAS: NETARK DIEVO VARDO BE REIKALO

Nepagarbus Dievo, Švč. Mergelės Marijos vardo naudojimas; piktžodžiavimas (keiksmažodžiai, nepagarbūs gestai); melaginga priesaika (pažadėti ką nors prisiekiant, neturint intencijos ištesėti arba pažado su priesaika sulaužymas); melaginga priesaika Dievo vardu; pažadų Dievui sulaužymas; kalbėjimas Mišių metu ir bažnyčioje be pakankamos priežasties arba blaškant kitus.

TREČIASIS ĮSAKYMAS: ŠVĘSK SEKMADIENĮ

Maldos ir pamaldų apleidimas; bet koks sunkus darbas, taip pat visa tai, kas trukdo šventai praleisti Viešpaties dieną; dalyvavimas nebūtinoje prekyboje, t. y., pirkimas ir pardavimas sekmadieniais ir įsakytų švenčių dienomis.

KETVIRTASIS ĮSAKYMAS: GERBK SAVO TĖVĄ IR MOTINĄ

Bet koks pyktis ar neapykanta, nukreipti prieš tėvus ar kitus teisėtus vyresniuosius (globėjus, mokytojus, auklėtojus); jų pykčio provokavimas; jų įžeidinėjimas; nesirūpinimas jiems padėti; jų teisėtų paliepimų nepaisymas arba nepaklusnumas jiems; užsispyrimas; tinginiavimas; laiko švaistymas; pasidavimas tuščioms pramogoms (t. y., vakarėliams ir netinkamam linksminimuisi); valstybės, šalies ar Bažnyčios įstatymų negerbimas; nepaklusnumas teisėtai valdžiai.

PENKTASIS ĮSAKYMAS: NEŽUDYK

Žmogžudystė; savižudybė; bandymas nusižudyti, rimti ketinimai ir valingos mintys apie savižudybę; muštynės; kivirčai; pyktis; neapykanta; troškimas atkeršyti; žmogaus kankinimas; apsirijimas (nesaikingas valgymas ar gėrimas); pasigėrimas; piktnaudžiavimas alkoholiu, vaistais ar narkotikais; kitų žmonių gyvybių statymas į pavojų; rizikavimas savo gyvybe ar sveikata be pakankamos priežasties; kūno žalojimas; blogas pavyzdys ar papiktinimas; nepagarba mirštantiems ar mirusiems; paniekos kitiems demonstravimas; atsisakymas kalbėtis su kitais, kai jie kreipiasi; pasiūlymų susitaikyti ignoravimas, ypač tarp giminių; niekam ir niekad neatleidžiančio charakterio puoselėjimas; erzinimas ir pajuoka; įžeidinėjimai; erzinantys žodžiai ir veiksmai; liūdesys dėl kito žmogaus gerovės; džiaugsmas dėl kito žmogaus nelaimės; pavydėjimas kitiems rodomo dėmesio; valdingas elgesys; kitų žmonių paskatinimas nusidėti žodžiu ar pavyzdžiu; pakenkimas sveikatai dėl piktnaudžiavimo; kitų girdymas, žinant, kad jie tuo piktnaudžiaus; aborto atlikimas; abortą sukeliančių arba nesukeliančių kontraceptinių piliulių vartojimas; naudojimas profilaktinių arba barjerinių priemonių nėštumui išvengti; naudojimas leistinų priemonių išvengti pastojimui, puoselėjant kontraceptinę mąstyseną; nereikalingas gyvūnų kankinimas ar nužudymas.

ŠEŠTASIS ĮSAKYMAS: NEPALEISTUVAUK

Netyrumas ir nekuklumas žodžiuose, žvilgsniuose, veiksmuose, vienam ar su kitais, nešvankių juokelių pasakojimas ir klausymas; nekuklių drabužių dėvėjimas; nepadorių filmų, televizijos laidų ar knygų bei žurnalų (ir pornografinių, ir tokių, kuriuose yra netyrų dalykų) pirkimas, nuomojimas ar žiūrėjimas; masturbacija; paleistuvavimas (kartais vadinamas ikivedybiniu seksu); prostitucija; sodomija (homoseksualios praktikos); svetimavimas; skyrybos; kraujomaiša; išprievartavimas; ilgas ir juslingas bučiavimasis; aistringos glamonės; nekuklūs šokiai; susitikinėjimas nesirūpinant ar nepakankamai rūpinantis apsaugoti savo bei kitų tyrumą ir tikėjimą.

SEPTINTASIS ĮSAKYMAS: NEVOK

Vogimas; smulkus vagiliavimas; sukčiavimas; plagiavimas; autorinių teisių pažeidimas (t. y., kopijavimas be leidimo); pasiskolintų dalykų laikymas nesirūpinant jų grąžinti arba praradus svetimą nuosavybę nesistengimas atlyginti nuostolių; neteisėtai įgytų gėrybių turėjimas; patarimas ar paliepimas padaryti žalą kitam žmogui arba jo turtui; dėl nerūpestingumo ar iš blogos valios padaryta žala kitų žmonių nuosavybei; apgavystės, vagystės ar sugadinimo nuslėpimas; vengimas mokėti teisėtus mokesčius; nemokėjimas teisingų skolų; kainų išpūtimas, pasinaudojant kito neišmanymu ar nelaime; prastai atliekamas darbas; besaikis išlaidavimas; lošimas iš pinigų ir lažinimasis.

AŠTUNTASIS ĮSAKYMAS: NEKALBĖK NETIESOS

Melavimas; gyrimasis; pataikavimas; veidmainiavimas; ironija; sarkazmas; neteisėtas pakenkimas kito žmogaus geram vardui atskleidžiant tikras ir paslėptas kaltes arba kalbant apie netikrus trūkumus (šmeižtas, apkalbėjimas), skundžiant ar skleidžiant gandus; kritikuoti kitus, su malonumu klausytis, kaip kiti kritikuojami; neteisingas kito žmogaus pažeminimas (įžeidimas); paslapčių atskleidimas; paslapčių apie kitus paviešinimas, netgi jei tai yra tiesa; atsisakymas arba delsimas atstatyti gerą vardą, kurį apjuodinome; kaltinimai be pagrindo; nepagrįsti įtarinėjimai; išankstinis nusistatymas prieš kitus.

DEVINTASIS ĮSAKYMAS: NEGEISK SVETIMO VYRO IR SVETIMOS MOTERS

Visos netyros mintys ir troškimai, kai sąmoningai jaučiame malonumą taip galvodami arba valingai pritariame joms; bet kuri nuodėmė prieš šeštąjį Dievo Įsakymą, daroma mėgaujantis mintyse.

DEŠIMTASIS ĮSAKYMAS: NEGEISK SVETIMO TURTO

Pavydas (kitų žmonių gėrybių troškimas); pavyduliavimas (godus saugojimas kokios nors gėrybės nuo kitų); godumas (troškimas turėti materialinių gėrybių be saiko); troškimas tapti turtingu bet kokia kaina; pavydėjimas kitam pasisekimo, talentų, žemiškų ar dvasinių gėrybių; pakenkimas kitam, siekiant gauti jo žemiškąsias gėrybes.

KAIP ATLIKTI IŠPAŽINTĮ / PRIĖJUS PRIE KLAUSYKLOS:

1. Atsiklaupiu.

2. Persižegnoju.

3. Pasisveikinu: Garbė Jėzui Kristui.

4. Pro klausyklos langelį, kad girdėtų tik kunigas, sakau: Išpažinties buvau (prieš… 2 savaites / prieš 3 savaites / prieš mėnesį / prieš pusę metų / maždaug prieš 2 metus…); gerajam Dievui nusikaltau.

5. Išsakau nuodėmes, jų dažnumą.

6. Išpažinęs (-usi) nuodėmes sakau: Daugiau nuodėmių neprisimenu, gailiuosi dėl jų ir stengsiuosi pasitaisyti. Prašau atgailos ir išrišimo.

7. Išklausau kunigo pamokymo ir jam teikiant išrišimą tyloje meldžiu Dievą nuodėmių atleidimo. Mušuosi į krūtinę ir sakau: Dieve, pasigailėk manęs nusidėjėlio (-ės). / x3

8. Kunigui mane laiminant persižegnoju ir, davus ženklą atsistoti (pabeldus), atsistoju.

9. Ateinu priešais klausyklą ir kaip padėką kunigui, o per jį Dievui, linkteliu galvą.

10. Nueinu prie vieno iš bažnyčios altorių ar į suolą, atsiklaupiu ir dėkoju Dievui (jeigu galiu, iš karto atlieku atgailą).

Sutaikinimo sakramento dvasiai ir svarbai priešinga paviršutiniškai atliekama išpažintis, kai iš įpratimo išsakomos lengvos nuodėmės, kurių nenorime ar nė neketiname atsisakyti. Tokia išpažintis ne tik mažai naudinga, bet netgi pavojinga.

Svarbu suprasti, kad krikščionio tikslas yra ne Atgailos, bet Eucharistijos sakramentas, kuriam atgaila tik padeda pasirengti.