Dalyvavimas šv. Mišiose

ĮŽANGA

 • Mišių pradžioje stovėdami giedame giesmę.
 • Atėjęs prie altoriaus kunigas pradeda Eucharistiją kryžiaus ženklu: Vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.
 • Kunigas sveikina visus susirinkusius: Viešpats su jumis. Ir su tavimi.
 • Paskelbiamos šv. Mišių intencijos.
 • [Maldavimai už mirusiuosius (Psalmės).]

ATGAILA

 • Kunigas kreipiasi šiais arba panašiais žodžiais: Broliai seserys, ruošdamiesi švęsti išganymo paslaptis, prisipažinkime nusikaltę ir melskime Dievo atleidimo.
 • Trumpoje tyloje apgailime savo nuodėmes ir meldžiame: * / **
 • * Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Mušdamiesi į krūtinę tęsiame: Esu kaltas (-a), esu esu kaltas (-a), esu labai kaltas (-a). Todėl prašau Švenčiausiąją Mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jus, broliai seserys, melsti už mane Viešpatį Dievą.
 • Kunigas: Tepasigaili mūsų visagalis Dievas ir, atleidęs kaltes, tenuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Amen.
 • Arba, atgailos aktą išreiškiame kitais žodžiais:
 • ** Kunigas: Siųstas gydyti nuodėmės sužeistų širdžių, Viešpatie, pasigailėk! Viešpatie, pasigailėk! Atėjęs šaukti į atgailą nusidėjėlių, Kristau, pasigailėk! Kristau, pasigailėk! Įžengęs pas Tėvą mūsų užtarti, Viešpatie, pasigailėk! Viešpatie, pasigailėk!
 • Kunigas: Tepasigaili mūsų visagalis Dievas ir teatleidžia mums nuodėmes, kad tyra širdimi dalyvautume šioje šventoje aukoje. Amen.

GARBĖS HIMNAS (sekmadieniais ir švenčių dienomis)

 • Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė geros valios žmonėms! Šloviname tave, aukštiname tave, lenkiamės tau, garbiname tave; gėrimės tavo didžia garbe, Viešpatie Dieve, dangaus Valdove, visagali Dieve Tėve! Viešpatie, vienatini Sūnau, Jėzau Kristau, Viešpatie Dieve, Dievo Avinėli, Tėvo Sūnau! Tu naikini pasaulio nuodėmes – pasigailėk mūsų! Tu naikini pasaulio nuodėmes – priimk mūsų maldavimus! Tu sėdi Dievo Tėvo dešinėje – pasigailėk mūsų! Tu vienas šventas, Tu – vienatinis Viešpats, Tu – pats didingiausias, Jėzau Kristau, su Šventąja Dvasia Dievo Tėvo garbei. Amen.

PRADŽIOS MALDA

 • Kunigas kviečia melstis. Melskimės… Maldos pabaigoje visi atsakome: Amen.

ŽODŽIO LITURGIJA

 • Sėdamės. Tėvas mus suvienijo, kad Jo žodžio klausytume. Jėzus mokė, kad Dievas ateina kaip Sėjėjas, kuris sėja savo žodžio sėklas mūsų širdžių dirvoje.
 • Šiokiadieniais klausomės vieno, sekmadieniais ir švenčių dienomis – dviejų Šventojo Rašto skaitinių. Pirmasis skaitinys pasakoja Senojo Testamento įvykius iki Jėzaus gimimo. Antrasis – ištrauka iš apaštalų laiškų pirmiesiems krikščionims ir mums.
 • Paskelbęs Dievo žodį lektorius sako: Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui.
 • Po pirmojo skaitinio – giesmė – atliepiamoji psalmė, į kurią atsiliepiama priegiesmiu.

PRIEGIESMIS IR EVANGELIJA

 • Atsistojame. Ruošdamiesi klausytis Evangelijos – Jėzaus žodžių, reiškiame Jam šlovę: Aleliuja!
 • Kunigas: Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą / Morkų / Luką / Joną. Garbė Tau Viešpatie!
 • Perskaitęs Evangeliją kunigas sako: Girdėjote Viešpaties žodį. Šlovė Tau Kristau!

HOMILIJA / PAMOKSLAS

 • Sėdamės. Kunigas paaiškina paskelbtą Dievo žodį ir ragina pagal jį gyventi.

TIKĖJIMO IŠPAŽINIMAS

 • Stojamės. Tikėjimo išpažinime yra paminėtos visos pagrindinės, svarbiausios Tikėjimo tiesos, kurias išpažįstame patvirtindami, jog gyvensime pagal Dievo žodį.
 • [Nikėjos – Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas / Apaštalų tikėjimo išpažinimas.]
 • Tikiu į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją; ir į Jėzų Kristų, vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį, (nusilenkiame) kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos, (atsitiesiame) kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas; nužengė į pragarus; trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių; įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu į Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę Bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen.

VISUOTINĖ MALDA

 • Meldžiame Dievą bendruomeninėje maldoje, jungdamiesi į numatytuosius maldavimų kreipinius.

EUCHARISTINĖ LITURGIJA

 • Čia atkartojame tai, ką Jėzus padarė Paskutinės Vakarienės metu. Sėdamės. Vyksta duonos ir vyno atnašavimas. Tuo būdu dėkojame Dievui už gautas dovanas: gyvenimą, žemės ir žmogaus darbo vaisius. Kunigas paima duoną ir vyną ir atnašauja juos Viešpačiui, nes Jis padarė juos gyvenimo maistu ir išganymo gėrimu.
 • Kunigas: Melskitės, broliai seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką.
 • Stojamės. Tepriima Viešpats iš tavo rankų šią auką. Tegul ji teikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai Bažnyčiai – dvasinę naudą.

ATNAŠŲ MALDA

 • Kunigas meldžia priimti mus, mūsų maldas ir mūsų aukas. Pabaigoje atsakome: Amen.

EUCHARISTINĖ MALDA

 • Ši malda yra šv. Mišių svarbiausioji dalis. Kunigas atkartoja Jėzaus žodžius ir veiksmus Paskutinės Vakarienės metu, kurią Jėzus valgė drauge su mokiniais.
 • Kunigas: Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Aukštyn širdis! Keliame į Viešpatį. Dėkokime Viešpačiui Dievui. Verta ir teisinga. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada Tau, dangaus Tėve, dėkoti… Todėl mes su visais angelais ir šventaisiais vienu balsu skelbiame Tavo garbę:
 • Šventas, Šventas, Šventas Viešpats, galybių Dievas! Pilnas yra dangus ir žemė jo garbės. Osana aukštybėse! Garbė tam kuris ateina Viešpaties vardu! Osana aukštybėse!
 • Klaupiamės. Šventasis Tėve, dėkodami atnešėme prie altoriaus duonos ir vyno dovanas. Pašventink jas savo Šventąja Dvasia, kad jos mums taptų Kūnu ir Krauju Tavo mylimojo Sūnaus. Taip mes drįstame aukoti tą, kurį iš savo meilės mums dovanojai.
 • Paskutinės Vakarienės metu, būdamas su savo apaštalais, prieš mirdamas ant kryžiaus Jis paėmė duoną, Tau dėkodamas, laimino, laužė ir davė savo mokiniams sakydamas: IMKITE IR VALGYKITE JOS VISI, NES TAI YRA MANO KŪNAS, KURIS UŽ JUS ATIDUODAMAS.
 • Žvelgiame į kunigo iškeltą Ostiją, o jam priklaupus, nusilenkiame.
 • Lygiai taip po vakarienės paėmė taurę vyno, vėl Tau dėkodamas laimino ir davė mokiniams tardamas: IMKITE IR GERKITE IŠ JOS VISI, NES TAI YRA TAURĖ NAUJOSIOS IR AMŽINOSIOS SANDOROS MANO KRAUJO, KURIS UŽ JUS IR VISUS IŠLIEJAMAS NUODĖMĖMS ATLEISTI. TAI DARYKITE MANO ATMINIMUI.
 • Žvelgiame į kunigo iškeltą Taurę ir jam priklaupus, nusilenkiame.
 • Dabar, Tėve, mes darome tai, ką Jėzus mums įsakė: Mes skelbiame, Viešpatie, Tavo mirtį ir išpažįstame Tavo prisikėlimą, laukdami Tavęs ateinant.
 • Tėve, kuris taip labai mus myli, leisk, kad galėtume priimti Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties, Kūną ir Kraują, kad suvienyti Šventąja Dvasia taptume viena šeima. Saugok ir globok mūsų tėvus, brolius ir seseris bei draugus. Tuos, kurie dirba ir tuos, kurie kenčia. Mus, kurie čia esame, ir visus pasaulio žmones. Priimk ir mūsų mirusiuosius į dangiškąjį džiaugsmą. Parodyk visą savo meilės mums didybę, Tėve, už ką mes visuomet Tave šloviname ir Tau dėkojame.
 • Kunigas: Per Jį, su Juo ir Jame Tau, visagali Dieve Tėve, su Šventąja Dvasia visa garbė ir šlovė per amžius. Amen.

KOMUNIJOS APEIGOS

 • Stojamės. Ruošdamiesi priimti Jėzaus Kūną (ir Kraują) meldžiamės malda, kurią Jis mus išmokė.
 • Tėve mūsų kuris esi danguje! Teesie šventas Tavo vardas, teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.
 • Kunigas: Gelbėk mus Viešpatie, nuo visokio blogio… Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius!

RAMYBĖS PALINKĖJIMAS

 • Kunigas: Viešpatie Jėzau Kristau, Tu savo apaštalams esi pasakęs: „Aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę”… Amen. Viešpaties ramybė visada telydi jus. Telydi ir tave. Palinkėkite vieni kitiems ramybės.
 • Vieni kitiems palinkime ramybės. Prieš priimdami Komuniją, turime būti taikoje su visais.

DUONOS LAUŽYMAS

 • Kaip ir Jėzus Paskutinės Vakarienės metu, kunigas perlaužia pašventintą (konsekruotą) duoną, tyliai meldžiasi, o tuo metu visi meldžiasi garsiai: Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų! Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų! Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, suteik mums ramybę!
 • Kunigui priklaupiant prieš šventuosius Kristaus Kūno ir Kraujo slėpinius, klaupiamės.
 • Kunigas: Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Laimingi, kurie yra pakviesti į Avinėlio puotą! Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum  į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks.
 • Dalinama Šventoji Komunija. Komuniją priima tik tie asmenys, kurie yra atlikę išpažintį ir yra be sunkios nuodėmės.
 • Kunigas: Kristaus Kūnas – Amen.
 • Po Komunijos kurį laiką giedame ar meldžiamės asmeniškai, širdimi ir gyvenimu vienydamiesi su Jėzumi.

PABAIGA

 • Kunigas meldžiasi padėkos malda į kurią atsakome: Amen.
 • Palaiminimas: Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Tepalaimina jus visagalis Dievas – Tėvas ir Sūnus, ir Šventoji Dvasia. Amen.
 • Telydi jus Viešpaties malonė. Dėkojame Dievui.
 • Dabar, kai Mišios baigtos, giesme išreiškiame dėkingumą Viešpačiui.