Pasiruošimas Krikštui / Krikšto apeigos

 • Ruošiantis Krikštui labai svarbu pasirinkti krikšto tėvus, kurie įsipareigotų krikštavaikį auklėti Tikėjimo Dvasioje. Krikštatėviais gali būti bet kurie Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentą priėmę asmenys, gyvenantis pagal Dievo ir Bažnyčios įsakymus. Jei tai sudaro sunkumų pasirenkant krikšto tėvus, atminkite, jog Krikštui pakanka bent vieno krikštatėvio.
 • Ruošiantis Krikštui dera, kad tėvai ir krikšto tėvai atliktų išpažintį, tuo būdu išreikšdami vienybę su Katalikų Bažnyčia, į kurios Bendruomenę įsijungs ir krikštijamasis asmuo.
 • Krikšto dieną prieš apeigas tėvams ir krikšto tėvams reikia užeiti į zakristiją (bažnyčios raštinę) ir pateikti duomenis Krikšto metrikoms. Tėveliai, turėkite vaiko gimimo liudijimą, asmens tapatybės kortelę arba pasą.
 • Susirinkus maldai prie krikštyklos, vienas iš krikšto tėvų laiko krikštavaikį, kitas – baltą krikšto drabužį ir žvakę.
 • Jeigu krikštijamas vaikas apeigų metu būtų neramus / elgtųsi triukšmingai, tuomet tebūna pas vieną iš tėvų (svarbu, kad triukšmas neužgožtų maldos).
 • Apeigų metu, kuomet tėvai ir krikšto tėvai atsakys, jog nori vaikui Krikšto, kaip dvasinės tėvystės / motinystės ženklą, krikštavaikį turėtų laikyti ar bent prilaikyti vienas iš krikšto tėvų. Tuomet kunigas užpila Krikšto vandens vaikui ant galvos tardamas laiminimo žodžius +.

Apeigos

 • Kunigas: Vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.
 • Tėvai ir krikšto tėvai (Visi): Amen.
 • Kunigas pasveikina susirinkusius ir kreipiasi į krikštijamąjį, kurio vardu apeigose toliau atsako tėvai ir krikšto tėvai.
 • Kunigas kreipiasi krikštijamojo vardu: Jonai, ko nori iš Dievo Bažnyčios? Tikėjimo malonės.
 • Kunigas: Ką tau tikėjimas duos? Amžinąjį gyvenimą.
 • Kunigas kreipiasi į krikštijamąjį ir jo kaktą bei krūtinę pažymi kryžiaus ženklu.
 • Kunigas: Melskimės. Visagali amžinasis Dieve… To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
 • Kunigas: Jonai, įženk į Dievo šventovę, kad turėtum dalį su Kristumi amžinajame gyvenime. Amen.
 • Kunigas paragina krikštijamojo vardu išpažinti tikėjimą, kurį skelbia Bažnyčia ir kurį gauna krikštijamasis. Tikiu Dievą Tėvą visagalį…
 • Kunigas tris kartus laimina krikštijamąjį ir baigia maldą: …Jėzaus Kristaus vardu, kuris ateis gyvųjų ir mirusiųjų, ir viso pasaulio teisti. Amen.
 • Kunigas: Jonai, ar atsižadi piktosios dvasios? Atsižadu.
 • Kunigas: Ar atsižadi visų jos darbų? Atsižadu.
 • Kunigas: Ar atsižadi visų jos vilionių? Atsižadu.
 • Kunigas paženklina krikštijamojo kaktą: + Jėzaus Kristaus vardu.
 • Visi atsako: Amen.
 • Krikštijamojo krūtinė patepama katechumenų aliejumi: + kad būtum tvirtas siekti Amžinojo gyvenimo. Amen.
 • Kunigas: Jonai, ar tiki visagalį Dievą Tėvą, dangaus ir žemės Sutvėrėją? Tikiu.
 • Kunigas: Ar tiki Jėzų Kristų, vienatinį Jo Sūnų, mūsų Viešpatį, dėl mūsų gimusį ir kentėjusį? Tikiu.
 • Kunigas: Ar tiki Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę Bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir Amžinąjį gyvenimą? Tikiu.
 • Kunigas: Ar tiki visa, ką tiki ir ko moko šventoji Katalikų Bažnyčia? Tikiu.
 • Kunigas: Jonai, ar nori būti pakrikštytas? Noriu.
 • Krikštijamąjį (pri)laiko vienas iš krikšto tėvų.
 • Kunigas: Jonai, aš tave krikštiju vardan Dievo: Tėvo, ir Sūnaus, + ir Šventosios Dvasios. Amen.
 • Kunigas krikštijamojo kaktą patepa krizmos aliejumi: + kad susivienijęs su Viešpačiu Jėzumi Kristumi, pasiektum Amžinąjį gyvenimą. Amen.
 • Krikšto tėvai pakrikštytąjį apgaubia balta skraiste (Krikšto drabužiu).
 • Kunigas nuo Velykų žvakės uždega krikšto žvakę ir įteikia krikšto tėvams; paaiškina simbolinę krikšto drabužio ir žvakės reikšmę.
 • Kunigas: Gerbiami tėvai, ar pasižadate išauklėti pakrikštytąjį Dievo ir žmonių meilėje? Pasižadame.
 • Krikštijamasis, jeigu buvo ant rankų pas krikšto tėvus, dabar perduodamas tėvams.
 • Kunigas: Melskimės, kaip Viešpats Jėzus Kristus mus išmokė. Tėve mūsų…
 • Kunigas: Visagalis Dievas Tėvas Šventosios Dvasios malone teišlaiko mus vienybėje su Viešpačiu Jėzumi Kristumi, kad visi pasiektume Amžinąjį gyvenimą. Amen.
 • Kunigas: Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Tepalaimina jus visagalis Dievas – Tėvas ir Sūnus, ir Šventoji Dvasia. Amen.
 • Visi persižegnoja.
 • Kunigas: Telydi jus Viešpaties malonė. Dėkojame Dievui!