Bažnyčios istorija

Kas būtų Vievis be bažnyčios? Mažas miestelis prie didelio, strategiškai svarbaus kelio. Mažai kas jį ir pastebėtų važiuodamas pro šalį. Juk tokių yra ne vienas. Tačiau Vievis gali didžiuotis savo praeitimi, savo bažnyčios istorija. Mažam miesteliui bažnyčia – tai kultūra, tai meno vertybė. O svarbiausia, tai žmonių dvasinio peno šaltinis. Ji yra begalinė istorinių įvykių raidos liudininkė.

Pirmieji katalikiški maldos namai Vievyje galėjo būti pastatyti iki 1550 metų. Iš Žygimanto Augusto privilegijos, kuria Vilniaus Šv. Dvasios ir Vievio broliams bazilijonams dovanojamas malūnas prie Bražuolės upelio, galima spręsti, kad čia jau gyveno ir meldėsi vienuoliai bazilijonai (“Elektrėnų Dekanato sakralinis paveldas” Savastis, Vilnius, 2008).

Minint Vievio miestelį, 1577 metais aprašoma ir čia buvusi bažnyčia – sena, apleista, be liturginio inventoriaus. Zakristijos ir bažnyčios durys sulaužytos. Varpinėje vienas nedidelis varpas (Vievio šv. Onos parapijos klebono ataskaita Kaišiadorių vyskupo iškilmingos vizitacijos metu, 2013-04-21).

1580 metais už nuopelnus ir karo žygius Marcijonui Bogdanui Oginskiui kartu su kitais dvarais atiteko ir senas Vievio dvaras bei bažnyčia.

Pats būdamas stačiatikis Oginskis senąją bažnyčią atidavė stačiatikiams. 1619 m. Vievyje buvo dvi cerkvės. Viena iš jų buvo vienuolyno teritorijoje (“Przevwodnik po litwie į bialiejrusi” N. Rouba, 1909, Vilno). Manoma, jog tik mirus Bogdanui Oginskiui viena iš cerkvių vėl atiteko katalikams, kadangi kunigaikščio palikuonys perėjo į katalikybę.

1683 metais Vilniaus vyskupas, kol buvo tvarkoma Trakų dominikonų fundacija, leido broliams dominikonams glaustis prie Vievio bažnyčios. Todėl galima teigti, jog Vievio bažnyčia pastatyta iki 1683 metų. Taip pat vyskupas liepė Trakų dominikonams čia laikyti kunigą, kuris privalėjo teikti dvasinius patarnavimus apylinkių gyventojams. Pati Vievio bažnyčia negaudavo jokio aprūpinimo, kartais ji net minima tik kaip koplyčia. Vievio bažnyčia neminima nei 1717 m., nei 1744 metų sinoduose (“El. Dek. sakr. Pav.” 1).

1792 metais įsteigta Vievio parapija.

1794 metais Vievio bažnyčia sudegė. 1796 metais Oginskiai Vievyje pastatė naują medinę bažnyčią. 1812 metų karo metu prancūzai paėmė iš Vievio bažnyčios 1762 metais Sapiegų dovanotą paauksuotą taurę, o šventovę su visu liturginiu inventoriumi padegė. Napoleono Bonaparto žygio per Vievį metu cerkvė taip pat buvo sudeginta. Nesisekė miesteliui su maldos namais.

1813 metais brolio dominikono Kiprijino Myškovskio pastangomis kapinėse buvo pastatyta koplyčia (7,7 x 7,7 m) ir varpinė. Stogas uždengtas malksnomis.

1816 metais Bogdano Oginskio palikuonis Gabrielius Oginskis fundavo naujos medinės bažnyčios statybą. Darbai buvo baigti 1821 m., o 1822 metais ją pašventino Trakų dominikonų prioras Liudvikas Glovickis. Bažnyčios vidus atrodė skurdžiai. Nebuvo sakyklos, vargonų. 1830 metų vizitacijos metu nurodoma, jog bažnyčiai grėsė griūtis, pamatai ir sienos buvo paramstytos. Parapiją vis dar aptarnavo brolis dominikonas K. Myškovskis. Bažnyčios archyve krikšto metrikų knygos randamos nuo 1738 metų. Parapinės mokyklos nebuvo, buvo tiktai prieglauda. Pamokslus sakydavo lenkų kalba. Parapijos kapinės buvo už varsto nuo bažnyčios (“El. Dek. sakr. Pav.” 2).

1832 metais už dalyvavimą 1831 metų sukilime Oginskių dvaras buvo konfiskuotas iš Gabrieliaus Oginskio ir tapo valstybės valda (“Slownik geograficzny krolestwa Polskego į innych krajow slowianskich” T-3, 569-570).

1839 metais Vievio bažnyčia buvo apiplėšta: pavogta liturginis inventorius bei rūbai. Įdomu tai, jog bažnyčią apvogė žydų tautybės vilnietis Berkis Bliumbergas. Jis su savo bendrininkais buvo pagautas plėšiant Onuškio bažnyčią. Tardant prisipažino apiplėšęs dar ir Punios bei Žaslių bažnyčias. Pavogtus aukso dirbinius parduodavo Vilniaus žydų auksakaliams (Lietuvos valsčiai, Onuškis. Psl. 914). Po apiplėšimo ir taip menkas bažnyčios turtas tapo dar skurdesnis. Vievio parapija buvo panaikinta. Nuo 1847 metų Vievis nurodomas kaip Paparčių filija (“El. Dek. sakr. Pav.” 3).

1849 metais vėl atkurta Vievio parapija.

Bažnyčiai susenus, 1856 metais pradėtas ruošti bažnyčios remonto projektas. Buvo tikimasi valstybės pašalpos. 1859 m. klebono Lauryno Lapinsko pastangomis iš parapijiečių aukų bažnyčia buvo perstatyta.

1867 metais ji buvo 27 x 13 m dydžio.

“1878 metuose iš pušinės medžiagos, ant akmeninių pamatų, dengta engliška geležine blėta ir gontais” buvo pastatyta nauja bažnyčia. Taip ji aprašoma to meto inventoriaus apraše.

1922 metų balandžio 29 dienos bažnyčios inventoriaus aprašyme rašoma: “1878 m. rūpesčiu Klebono Kun. Ukrino, aukomi ir darbu parapijiečių, aukomis irgi grapo Vilhelmo Pliaterio iš Florentini liko padidinta formoje križiaus su dvem bokštom fronte” (kalba netaisyta).

Vievio bažnyčia XX a. pradžioje buvo sudeginta žaibo

Buvo suręstas sudėtingas ir originalus neobarokinis pastatas. Tai buvo kryžiaus plano pastatas su dviem į šonus išsikišusiais nuo pat žemės kylančiais bokštais. Jų viršus buvo platesnis negu apačia. Viršūnes dengė išlenktų šlaitų stogai. Tarp bokštų įsiterpusį platų trapecinį frontoną užbaigė pusovalio stogo šlaitas ir mažas aštuonkampis bokštelis. Pagrindinio fasado ir šoniniai langai buvo stačiakampiai, puošti klasicistiniais apvadais ir trikampiais sandrikais. Buvo atviras prieangis – portikas („Lietuvos medinės bažnyčios, koplyčios ir varpinės“ A. Jankevičienė, 2007). Didysis altorius buvo atvežtas iš Trakų dominikonų bažnyčios, kuri buvo uždaryta 1864 m.

1886 metais patvirtintas mūrinės varpinės projektas. 1887 metais Vilniaus generalgubernatorius neleido įgyvendinti šio projekto. Turimi varpai liko pakabinti ant stulpų.

1889 metais leista įrengti naują altorių. 1893 metais kunigo Pranciškaus Sidaravičiaus pastangomis ir lėšomis buvo įrengti vargonai. 1895 metais pastatyta medinė varpinė. 1907 metų rugpjūtį šią bažnyčią uždegė žaibas. Graži medinė bažnyčia sudegė: “Trenke perkunas bokštan ir bažnyčia vėl sudegė, paliko tiktai varpinyčia”.

Įdomus įvykis yra užfiksuotas 1902-04-22 dokumente, kai dalis Kurkliškių kaimo gyventojų pareiškė norą pereiti iš Naujųjų Trakų parapijos į Vievio. Motyvuojama, jog Vievio bažnyčia yra arčiau nei Trakų, todėl skubias ir būtinas krikščioniškas paslaugas čia galima gauti greičiau.

Sprendimas buvo priimtas negreitai. Vyko Kurkliškių kaimo gyventojų apklausa, kas kokioje parapijoje norėtų būti. Buvo apklaustas visas kaimas ir sudarytas sąrašas su pavardėmis ir pageidavimais. Kaimas pasidalino. 1902-09-06 raštu Vilniaus dvasinė konsistorija pranešė, jog Kurkliškių kaimo prašymas netenkinamas. Taip prie Vievio parapijos nebuvo prijungtas Kurkliškių kaimas (iš dokumento LVIA F604 Ap1 Bylos Nr. 12170).

Vievis beveik 25 metus neturėjo bažnyčios.

Štai ką rašo laikraščio “Šaltinis” (1907m. Nr. 38 p. 602) korespondentas, pasivadinęs Sumeliškių Pakeleiviu: “Čia neseniai sudegė nuo griaustinio gera dar medinė bažnytėlė, ir parapijonįs jaučiasi labai prigniaušti, nes sunku jiems bus pasistatyti nauja bažnyčia. Visa jų paguoda dar yra tame, kad Vievin vietoj kun. Varpechausko, nemokančio lietuviškai ir didelio lietuvių priešo, paskirtas yra lietuvis kun. Jonas Burba. Džiaugiasi, ypač lietuviai, kad galės su savo klebonu susikalbėti ir sava kalba atlikti dvasiškus reikalus, kad jau nebereiks klaidžioti atlikimui išpažinties po svetimas parapijas, kad jau nebereiks klausyties tų keiksmų, kuriais vaišino juos kun. Varpechovskis, paliktas be vietos. Sunku buvo gyventi su juomi lietuviams. Bet dabar tikimės, kad kun. Burba užgydys tas žaizdas, kurias padarė kun. Varpechovskis“ (kalba netaisyta).

Tais pačiais metais buvo parengtas naujas projektas mūrinei bažnyčiai statyti.

Projekto autorius – Vaclovas Michnevičius, gimęs 1862 metais Strebeikiuose bajorų šeimoje. Mokslus baigė tuometiniame Peterburge. Į Vilnių grįžo 1893 m. Pagal jo parengtus projektus yra išlikę daug pastatų Vilniuje. Atskira jo veiklos sritis buvo bažnyčios. Šiuo metu turimais duomenimis jo suprojektuotos ir pastatytos net 27 bažnyčios. Dar dėl kai kurių bažnyčių yra likę abejonių. Tai buvo vienas iš žinomiausių to meto bažnyčių architektų. Vaclovas Michnevičius suprojektavo ir Kaišiadorių, Kietaviškių, Žiežmarių, Gegužinės bažnyčias. Vievio bažnyčios architektas mirė savo tėvonijoje – Strebeikiuose 1947 metais (straipsnių rinkinys “Nuo gotikos iki romantizmo”, Vilnius “Academia” 1992 m.).

1908 metais pradėti naujos bažnyčios statybos darbai. Statybos darbus prižiūrėti ir koordinuoti buvo įpareigotas lietuvis kunigas Jonas Narušis, į Vievį atkeltas 1909 m. biželio mėn. (Iliustruotas Lietuvos Krikščionių-Demokratų savaitraštis “Šaltinis” 1909-06 Nr. 23 p. 362). Pritrūkus lėšų, statybos buvo sustabdytos. Vievio žydai apskundė sprendimą dėl bažnyčios statybos vietos gubernatoriui, tačiau klebonas reikalą sutvarkė tinkamai (“Aušra” 1914-04-15 p. 193). 1908-1914 m. pastatas buvo išmūrytas iki langų. Prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas. 1915 metais vokiečių valdžia uždraudė tęsti bažnyčios statybą. Medžiagos, skirtos maldos namų statybai, buvo konfiskuotos karo reikmėms. Miestelis smarkiai nukentėjo nuo gaisrų. Traukiantis vokiečiams, vyko kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės. Vievyje šeimininkavo bolševikai, vėliau lenkai. Pagal 1920 metų paliaubų protokolą Vievis liko Lietuvai. Aplink vyko tautinis atgimimas.

Kol tęsėsi bažnyčios statyba ir įvairūs įvykiai, susiję su statyba, finansavimu, kol vyko lietuvių – lenkų tarpusavio ginčai, parapijiečiai meldėsi koplyčioje, kuri stovėjo kapinėse. Ji buvo padidinta, pastatyta zakristija.

Tačiau Vievio bažnyčioje lietuvybė sunkiai skynėsi kelią. Buvo baiminamasi, jog lenkiškai kalbantys bajorai neberems bažnyčios statybos finansiškai.

1923 metais klebono Kazimiero Čibo pastangomis buvo gautas leidimas naujai statybai. Lietuviams ir lenkams nesutariant, kuria kalba skaityti pamokslus, lenkai atsisakė prisidėti prie bažnyčios statybos. Kunigas K. Čibas buvo iškeltas iš Vievio. Jo įpėdiniu tapo Juozapas Mincevičius. Jis ir rūpinosi tolesne bažnyčios statyba.

Dingus anksčiau patvirtintam projektui, buvo vėl kreiptasi į architektą V. Michnevičių. 1930 m. balandžio 28 dieną, pataisius to paties architekto projektą, buvo patvirtintas naujas projektas ir gautas leidimas tolimesniems darbams vykdyti. Sudaryta statybos sutartis tarp Jono Horodecko ir Vievio miesto bažnyčios klebono J. Mincevičiaus, kaip bažnyčios statybos komiteto pirmininko. Sutartyje yra aptarti visi darbai ir atsiskaitymas už padarytus darbus. Taip pat numatytos nuobaudos už medžiagų sugadinimą.

Ištraukos iš bažnyčios archyve esančios darbų sutarties:

Darbų įkainiai:

Užtvirtinimas:

Klebono būta griežto. Parapijiečiams teko sumokėti bažnyčiai po 15 litų nuo turimos žemės hektaro. Be piniginių mokesčių kiekviena parapijos šeima privalėjo atidirbti bažnyčios statyboje tam tikrą laiką. Nesumokėjus mokesčio bažnyčiai ar neatidirbus bažnyčios statybose, klebonas atsisakydavo suteikti sakramentus. Seni vietos gyventojai pasakojo, jog klebonas griežtai elgdavosi su savo samdiniais.

1930-09-23 laikraštis “Lietuvos aidas” Nr. 216 išspausdino žinutę pavadinimu “Sunki ūkininkų padėtis Vievyje”. Štai kas joje rašoma:

Kol tęsėsi naujos bažnyčios statybos, pamaldos vyko senoje kapinių koplyčioje. Koplyčios inventoriaus ir turto aprašymas yra išlikęs bažnyčios archyve. Jame pakankamai smulkiai ir informatyviai viskas aprašyta.

1921 metais klebono Mato Cijūnaičio pastangomis prie Vievio kapinių buvo pastatyta nauja klebonija su ūkiniais pastatais ir pirtimi bei dideliu sodu. Taip pat dar liko ir sena klebonija, ledaunia ir kluonas. Šie pastatai jau reikalavo remonto. Senojoje klebonijoje gyveno klebonijos samdiniai.

Klebonija sudegė  vykstant Antrajam pasauliniam karui 1944 m. per vokiečių aviacijos antskrydžius. Sudegė didelė dalis bažnytinių dokumentų, gimimų, santuokų, mirties metrikų.

Straipsnyje “Balanos gadynės palikuonis” yra aprašoma senoji Vievio klebonija: Vievyje, prie buvusio vadinamojo carienės Kotrynos kelio, kuris ėjo pro miestelį, greta katalikų kapinių, po svyruokliu beržu stovėjo senutėlis medinis gyvenamas namas. Anot pasakojimų, šis pastatas yra buvęs pirmoji Vievio bažnyčios klebonija ir, kaip spėjama, turėjo apie du šimtus metų. Jo amžių rodė neįprasta, gana savita statyba. Namas buvo pastatytas ir jo vidus įrengtas tiktai kirviu. Kirviu buvo nutašytos ir visos namo lentos, lentelės bei kitos statybinės dalys. Be to, visur kaltos tiktai medinės vinys. Stogas dengtas šiaudais – apkerpėjęs, apsamanojęs. Tai buvo tikras balanos gadynės dūminių pirkių palikuonis. Stovėdamas prie didžiausio anų laikų kelio, šis namas neišvengė visokių pakeleivių.

Šio etnografinio paminklo, statyto baudžiauninkų meistrų rankomis, jau nebeliko. Jį 1958 metais nugriovė neapdairūs žmonės, apie tai net nepranešę etnografams ar architektams (“Kultūros barai” 1968 m.).

Vievio lenkinimas vyko jau nuo seno. Dar kunigaujant Verpuchovskui pamaldos buvo laikomos lenkų kalba. Lietuviškai šv. Mišios buvo aukojamos tik kas trečią sekmadienį. Vietos lietuviams tai nepatiko. Nepadėjo netgi kreipimasis į vyskupą. Propolenio knygoje rašoma, kad lietuviai kunigai yra siunčiami į Baltarusijos parapijas, kur lietuvių kalbos nereikėjo. Čia taip pat minimos Vilnijos krašto bažnyčios, kuriose nebuvo lietuviškų pamaldų, tarp jų paminėtos Vievio ir Kazokiškių bažnyčios (Kazimiez Propolanis “Polske Apostolstwa w Litwe”, Vilnius, 1913 m.).

1905 m. buvo paskirtas kunigas lietuvis, kuris dėjo dideles pastangas propaguodamas ir palaikydamas lietuvybę. Kilo nepasitenkinimas iš lenkų. Tačiau lietuviai, Jurgio Milančiaus ir kitų šviesulių vedami, nenusileido. Po gyventojų surašymo paaiškėjo, jog Vievyje gyventojų daugumą sudaro lietuviai. Su šiais surašymo duomenimis vėl buvo kreiptasi į vyskupą. Tuomet buvo pasiekta, jog lenkiškai Mišios būtų aukojamos kas trečią sekmadienį. Tai nepatiko kunigui J. Mincevičiui ir kitiems lenkams. Klebonas pykosi su vyskupu dėl šio sprendimo, bet nauja tvarka nebuvo atšaukta. Taip Vievio bažnyčioje įsigalėjo lietuvybė.

Seni miestelio gyventojai pasakoja, jog didžiausi nuopelnai už lietuvybės propagavimą Vievyje šiuo laikotarpiu teko Jurgiui Milančiui, kuris už lietuvišką žodį buvo ne kartą smarkai sumuštas. Pasakojama, jog šis šviesuolis buvo suorganizavęs lenkiškos maldaknygės skandinimą. Ant siūlo pririšęs maldaknygę lenkų kalba ir iškėlęs virš galvos, viešai nešė skandinti į ežerą, taip sukeldamas lenkų, gyvenusių Vievyje, nepasitenkinimą. Už tai buvo smarkiai sumuštas. Antras minimas atvejis vyko bažnyčioje. Kunigui per pamaldas šmeižiant lietuvių kalbą ir lietuvius, Jurgis Milančius bažnyčioje sušuko: “Prieš Dievą meluoji”. Už tai čia pat, bažnyčioje, vėl buvo sumuštas.

1931 m. lapkričio 15 d. buvo pašventinta nauja mūrinė bažnyčia. Joje pradėtos pamaldos. Kapinių koplyčia baigė savo tarnybą. Bažnyčią šventino prelatas Juozas Labukas, Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras. Pašventinimo ceremonijoje dalyvavo kunigai: Žaslių – Cijūnaitis, Kaišiadorių – Varnas, Kruonio – Bučys, Kazokiškių – Čaplika, Semeliškių – Kraujalis, Kernavės – Švogžlys-Milžinas (kunigo N. Švogžlio prisiminimai skirti Vievio bažnyčios statytojui kun. Juozui Mincevičiui).

Nors Vievyje buvo elektrinė ir kai kurie vieviečiai jau naudojosi elektra, bažnyčią ilgus metus apšvietė tik žvakės. Tai sudarė didelį nepatogumą ir kėlė gaisro pavojų. Šv. Kalėdų proga Vievio jaunalietuviai padovanojo didelę dovaną savo bažnyčiai. 1936-12-12 “Lietuvos aidas” Nr. 572 rašo:

1937 metais bažnyčia už parapijiečių aukas įsigijo naują varpą. Tai bronzos liejinys, atlietas Kaune, J. Masalco liejykloje. Tai liudija įrašas ant paties varpo (“Elektrėnų dekanato sakralinis paveldas“). Jis ir šiandien kviečia miestelio ir apylinkių gyventojus į šv. Mišias, palydi parapijiečius į paskutinę kelionę.

Vyskupo J. Kuktos vizitacija Vievyje (prie klebonijos), 1939-08-23

1955 m. lapkričio 28 dieną mirė Vievio bažnyčios statytojas kunigas Juozapas Mincevičius (jis klebonavo ir Kazokiškių bažnyčioje, o sulaukęs garbingo amžiaus tapo Vievio bažnyčios altarista. Čia jis ir kunigavo iki mirties). Palaidotas Vievyje – šventoriuje prie bažnyčios pamatų.

Savo prisiminimuose kunigas N. Švogžlys rašo: “1956 metais Vievyje kunigavęs Šiugžda surengė sidabrinį bažnyčios jubiliejų. Iš pašventinimo ceremonijos dalyvių gyvųjų tarpe likome tik trise: prelatas Labukas, kanauninkas Čaplikas, kunigas Švogžlys. Jie ir paminėjo šį jubiliejų.”

Vidaus darbai užtruko iki 1962 metų. Klebono Petro Šiugždos pastangomis buvo dekoruotas ir įrengtas vidus.

Taip Vievio bažnyčia atrodo šiandien

Bažnyčia neobarokinio stiliaus su klasicizmo elementais, lotyniško kryžiaus plano, bazilikinė, dviaukščiu stogu. Trinavis vidus, dengtas kryžminiais skliautais. Bažnyčią reprezentuoja trys kultūros paminklai: du molbertinės tapybos paveikslai ir skulptūra. Paveikslas “Marija Rožančinė” nutapytas po 1630 metų. Jame vaizduojama Švč. Mergelė Marija su Vaikeliu Jėzumi. Paveikslas papuoštas ornamentuotos metalo skardos apvadais. Į Vievio bažnyčią jis pateko iš uždarytos Trakų dominikonų bažnyčios kartu su 1864 metais atvežtu didžiuoju altoriumi. Kitas paveikslas “Rožinio įteikimas Šv. Dominykui ir Šv. Sienietei” tapytas apie 1772 metus. Trečiasis kultūrinio paveldo meno kūrinys – skulptūra “Nukryžiuotasis”.

Bažnyčioje yra vargonai. Nors instrumento galimybės ribotos, bet jie bažnyčiai suteikia solidumo. Bažnytinių apeigų metu jų skambėjimas suteikia prabangos, pakylėjimo, šventiškumo jausmą.

Kunigui A. Čarnai remontuojant bažnyčią buvo nupieštos dvi freskos kairėje ir dešinėje altoriaus pusėje. Šias freskas yra puikiai įvertinę menotyrininkai. Gaila, nėra žinomas jų autorius. Mat tarybiniais laikais religinių paveikslų dailininkai bijojo skelbtis, nes grėsė įvairios sankcijos.

Šventorių juosia mūro tvora, papuošta meniškais metalo vartais (architektas M. Vaidakavičius). Jų mecenatais buvo Gracijanas ir Julija Meslinai, Vievio miestelyje gyvenę gerbiami žmonės (palaidoti Vievio kapinėse). Vartų pastatymu rūpinosi kunigas R. Šalčiūnas.

Tarybiniais laikais ne kartą keitėsi klebonai. 1959-1979 m. Vievyje buvo įkurta Kaišiadorių vyskupijos kurija. Jai vadovavo prelatas Povilas Bakšys, kuris palaidotas Vievio kapinėse.

1980 m. bažnyčia buvo apiplėšta ilgapirščių. Vagys įlindo pro zakristijos langą, atidarė duris ir išgabeno visą seifą su pinigais ir kitomis vertybėmis.

Įspūdinga diena Vievio gyventojams buvo, kai bažnyčią aplankė ir aukojo mišias kardinolas Vincentas Sladkevičius.

Viltingesnis Šv. Onos bažnyčios veiklos etapas siejamas su naujuoju Vievio parapijos klebonu ir Kazokiškių parapijos administratoriumi Alfonsu Kelmeliu. 2006 m. gegužės mėnesį buvo paminėtos bažnyčios statybos komiteto susikūrimo 75-osios metinės. Ta proga bažnyčioje buvo atidengta atminimo lenta.

Buvo rekonstruota bažnyčios šildymo sistema. Naujai paklotos grindų plytelės. Tvarkomas pagrindinis altorius, tvarkingai prižiūrimas šventorius. Per 2015 m. šv. Kalėdas bažnyčia pasipuošė įspūdinga prakartėle, pagaminta XX a. pradžioje ir atsitiktinai rasta Kazokiškių bažnyčioje. Klebono manymu, tai galėtų būti Kauno scenografų darbas. Ant prakartėlės detalių nėra jokių identifikuojančių autorių žymių. Prakartėlę sudaro dvi drobės ir dvidešimt keturios natūralaus dydžio figūros. Drobes puošia lotyniški užrašai. Ilgus metus palėpėje dūlėjęs meno kūrinys nukentėjo nuo lietaus ir dulkių. Prakartėlę restauravus, buvo papuošta Vievio bažnyčia (“Elektrėnų kronika” 2016-01-22-28 Nr. 3).

Bažnyčios šventoriuje yra keleto tarnavusių Vievio bažnyčioje kunigų kapai. Vienas iš jų – Česlovo Kavaliausko. Jis 1967-03-21 Vievyje pradėjo versti Naująjį Testamentą iš senosios graikų kalbos į lietuvių kalbą. 1971-05-07 kunigas baigė šį darbą taip pat Vievyje. Tai labai reikšmingas įvykis visai bažnyčiai. Šis vertimas ir dabar naudojamas. Pirmieji Šventojo Rašto vertimai į lietuvių kalbą minimi jau keturiolikto amžiaus pabaigoje. Deja, jie mūsų laikų nepasiekė. Seniausi Šventojo Rašto lietuviški vertimai randami jau pirmosiose lietuviškose knygose, pradedant Martyno Mažvydo katekizmu 1547 metais (Naujasis Testamentas, 1989 m. spausdinta Salzburge, Lietuvos vyskupų konferencijos leidinys, psl. 665).

Tvarkant bažnyčią buvo surastas nuo sovietinės valdžios slėptas archyvas. Jame yra išlikę daugybė susirašinėjimo laiškų su įvairiais asmenimis ir organizacijomis. Nuo gaisrų, vokiečių okupacijos išsaugotos gimimų, mirčių, santuokų metrikos. Seniausia yra 1751-74 metų gimimo metrika. Įdomus išlikęs Mišiolas, aprobuotas 1901 metais. Jo pirmame puslapyje yra kunigo Jono Narušio vardinis spaudas.

Daug archyvinės medžiagos nusinešė bažnyčios gaisrai. Karo metu vokiečių sudeginta klebonija su visais joje buvusiais dokumentais.

Norint perskaityti ir klasifikuoti visus dokumentus reikėtų labai daug laiko. Gal kada nors atsiras bažnyčios istorijos tyrinėtojas, kuris visa tai sutvarkys ir ištirs, atskleisdamas daug įdomios istorinės medžiagos.

Vievio bažnyčioje tarnavę kunigai:

 • Laurynas Lapinskas (Lapinski) 1839-1863 vienuolis dominikonas
 • Dominikas Griškevičius (Hryszkewicz) 1863-1868 vienuolis dominikonas
 • Kazimieras Stankevičius 1868-1872
 • Steponas Malaškevičius (Malaškevič) 1871-1875
 • Julius Račkauskas 1875-1878
 • Jonas Ukrinas 1878-1882
 • Vilhelmas Borodzičius 1881
 • Antanas Dulkevičius (Dylkevičius) 1882-1892
 • Stanislovas Brazauskas (Bržozovskij) 1890-1892
 • Pranciškus Sidaravičius (Sidarivič) 1892-1902
 • Antanas Audickas (Audickij) 1896-1902
 • Juozapas Verperchovskis (Werpechowski) 1902-1909
 • Jonas Narušis 1909-1916
 • Matas Cijunaitis 1916-1922
 • Kazimieras Čibas 1922-1925
 • Juozapas Mincevčius 1925-1943
 • Petras Šiugžda 1943-1962
 • Romualdas Šalčiūnas 1962-1973
 • Juozapas Matulaitis 1974-1975
 • Jonas Voveris 1975-1979
 • Vytautas Sidaras 1975-1983
 • Antanas Čarna 1983-2005
 • Alfonsas Kelmelis nuo 2005 m.

Įvairiais metais parapijoje kunigavo ir kiti kunigai – laikinai ar kaip altaristos:

 • Povilas Bakšys
 • Nikodemas Švogžlys-Milžinas (altarista)
 • Petras Budrauskas (altarista)
 • Česlovas Kavaliauskas
 • Romualdas Šalčiūnas (altarista)

1989 m. prasidėjus tautiniam atgimimui, siekiui išsivaduoti iš sovietinės valdžios gniaužtų, Vievis neliko abejingas. Vasario šešioliktąją bažnyčios šventoriuje buvo pastatytas ir pašventintas ąžuolinis kryžius, simbolizuojantis tautos prisikėlimą. Įvyko minėjimas, kapinėse buvo pagerbti už Lietuvos nepriklausomybę žuvę kariai.

Šiandien Vievio bažnyčia tęsia savo garbingą misiją. Vieviečiai didžiuojasi savo bažnyčia ir jos istorija.

Parengta pagal Eugenijaus Petrausko surinktą medžiagą.